Prečo vám predstavujeme tieto zásady spracúvania osobných údajov?

Tieto zásady spracúvania osobných údajov sme pripravili preto, aby sme zaistili bezpečnosť a dôvernosť vašich osobných údajov. Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť vám informácie o osobných údajoch, ktoré zhromažďujeme, prečo tieto údaje zhromažďujeme, ako ich využívame, z akých zdrojov ich získavame, aký je účel ich zhromažďovania, komu smieme tieto osobné údaje poskytnúť a kde môžete získať ďalšie informácie o tom, ktoré vaše osobné údaje sa spracúvajú a ako sú zabezpečené.

Vezmite, prosím, na vedomie, že ak nesúhlasíte so spracúvaním svojich osobných údajov či so zásadami ochrany súkromia, nemôžete využívať naše služby.

Ak ste už naše služby v minulosti využívali, zrejme viete, že ponúkame služby zamestnaneckej agentúry, a to osobne, prostredníctvom internetových stránok www.recrulab.sk alebo inými spôsobmi vrátane partnerských internetových stránok alebo sociálnych médií. Táto informačná brožúra o spracúvaní osobných údajov sa vzťahuje na všetky osobné údaje, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom vyššie zmienených platforiem alebo inými spôsobmi s týmito platformami spojenými.

Spoločnosť RecruLab ako prevádzkovateľ osobných údajov

RecruLab s.r.o.., IČO: 51029499, so sídlom Konventná 9 811 03 Bratislava,  je prevádzkovateľom vašich osobných údajov. Skutočnosť, že sme prevádzkovateľmi osobných údajov, znamená, že dodržujeme zásady spracúvania osobných údajov a že s vašimi osobnými údajmi nakladáme výhradne v súlade s platnými zákonmi, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), rozhodujeme o účele a prostriedkoch spracúvania vašich osobných údajov a zaisťujeme, že vaše osobné údaje sú riadne zabezpečené. Chránime vaše osobné údaje pomocou najmodernejších technológií a priebežne vyhodnocujeme a aktualizujeme naše procedúry slúžiace na ochranu vašich osobných údajov.

Prečo spracúvame vaše osobné údaje?

Či už si hľadáte zamestnanie, odpovedáte na konkrétny inzerát, vytvárate si profil na našich internetových stránkach, poskytujete nám svoje CV (priamo alebo v rámci našich procesov náboru a hľadania vhodných kandidátov), alebo nás inak kontaktujete s cieľom získať informácie o zamestnaní (elektronicky, písomne, prostredníctvom nášho náborového formulára, telefonicky atď.), poskytujete nám osobné údaje, ktoré spracúvame v priebehu celého procesu obsadzovania voľných pracovných pozícií a pri poskytovaní našich služieb. Všetky naše služby súvisia s hľadaním zamestnania, náborovým procesom, hľadaním vhodných kandidátov a osobným rozvojom.

Vaše osobné údaje spracúvame iba z legitímnych dôvodov. Ak nie je uvedené inak, spracúvame osobné údaje uchádzačov o zamestnanie s ich výslovným súhlasom alebo v súvislosti s plnením zmluvy uzavretej s nami. Ak uchovávame vaše osobné údaje, napr. kvôli súdnemu sporu, zakladá sa toto spracúvanie na našom legitímnom záujme. Akékoľvek zdieľanie osobných údajov kandidátov s našimi zmluvnými partnermi je podmienené vaším súhlasom.

Aké osobné údaje spracúvame?

Môžeme spracúvať nasledujúce osobné údaje či kategórie osobných údajov. To neznamená, že o každom kandidátovi spracúvame všetky nižšie uvedené osobné údaje. Nemôžeme napríklad uviesť všetky osobné údaje, ktoré nám uchádzači o prácu predkladajú vo svojich životopisoch a ďalších súvisiacich dokumentoch. Majte, prosím, na pamäti, že nižšie uvedené príklady nemusia byť vyčerpávajúce.

 • Meno a priezvisko
 • Akademický titul, dosiahnuté vzdelanie
 • Adresa trvalého bydliska, kontaktná adresa
 • Štátna príslušnosť
 • Dátum a miesto narodenia, rodné číslo
 • Telefónne číslo, e-mailová adresa
 • Očakávaná odmena/plat
 • Vodičské oprávnenie
 • Informácie uvedené vo vašom životopise, na vašom profile na našich internetových stránkach, prílohy k vašej odpovedi na inzerát či vaša žiadosť o informácie
 • Pracovné skúsenosti / informácie o predchádzajúcom a súčasnom zamestnaní
 • Informácie o registrácii na úrade práce
 • Fotografia (ak nám ju poskytnete ako prílohu k svojmu životopisu)
 • Odkaz na váš profil na sociálnych sieťach a jeho obsah
 • Informácie o začiatku zamestnania, výške platu, ukončení zamestnania
 • Znalosť jazykov, špeciálne schopnosti/znalosti a profesijná kvalifikácia
 • Hodnotenie osobnostných charakteristík

Na aké účely osobné údaje spracúvame?

Spracúvanie osobných údajov nám pomáha v našej činnosti sprostredkovateľa zamestnania a zároveň nám pomáha poskytovať súvisiace služby, ktoré zahŕňajú o. i. reakciu na vašu odpoveď na pracovný inzerát a korešpondenciu medzi vami a vašimi potenciálnymi zamestnávateľmi počas náborového procesu. Ďalej spracúvame vaše osobné údaje na priame marketingové a štatistické účely, ktorých spracúvanie je odôvodnené naším legitímnym záujmom.

Osobné údaje zhromažďujeme, aby sme uchádzačom uľahčili náborový proces a klientom potom vyhodnocovanie vašich schopností, skúseností, kvalifikácie a vhodností pre súčasné a budúce pracovné pozície, o ktoré by ste mohli mať záujem. Najmä potom vyhodnocujeme, či ste na danú pozíciu ako kandidát vhodný a taktiež či vaše vzdelanie, skúsenosti a jazykové znalosti spĺňajú požiadavky inzerovanej pozície a či je ponúkaná odmena v súlade s vašimi očakávaniami. Tento proces vyhodnotenia je možné kategorizovať ako profilovanie podľa článku 4, odseku 4 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. Tým, že prijmete tieto Zásady ochrany súkromia, súhlasíte s profilovaním svojich osobných údajov na tento účel.

Osobné údaje zhromažďujeme a ukladáme aj preto, aby sme ich spracovali na účely spoločnosti RecruLab ako agentúry sprostredkovávajúcej vzdelávanie. Naše internetové stránky umožňujú k odpovediam na inzeráty na konkrétne pozície prikladať prílohy. Tieto prílohy zasielate dobrovoľne a osobné údaje obsiahnuté v týchto prílohách sa budú spracúvať na účely vyhodnotenia vašej vhodnosti ako kandidáta na danú pozíciu.

Váš profil na našich internetových stránkach vám umožňuje prepojiť svoju odpoveď na pracovný inzerát so svojimi účtami na sociálnych sieťach (ako je LinkedIn či Facebook). Ak sa rozhodnete, že uvediete odkaz na svoj účet na sociálnych sieťach, môžeme spracúvať nielen tento odkaz, ale taktiež údaje na vašich účtoch, avšak iba v spojení s našou činnosťou sprostredkovateľa zamestnania.

Odkiaľ získavame vaše osobné údaje?

Väčšinu osobných údajov, ktoré spracúvame, získavame priamo od vás (napr. prostredníctvom našich internetových stránok, odpovede na pracovný inzerát, na veľtrhoch či iných akciách, tým, že nám dáte svoju vizitku atď.). Niekedy dostaneme vaše osobné údaje aj od tretích strán, napr. od pracovných portálov alebo od vašich predchádzajúcich zamestnávateľov v prípadoch, že ste nám poskytli ich kontaktné údaje, a od našich klientov v prípade, že došlo k uzavretiu pracovnej zmluvy alebo inej podobnej dohody.

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame?

Osobné údaje spracúvame len počas obdobia, ktoré je nevyhnutné vzhľadom na účel, na aký údaje spracúvame. Ak svoj profil nezmažete alebo neodvoláte súhlas, ktorý ste dali pri registrácii, vaše osobné údaje budeme spracúvať počas 5 rokov od okamihu, keď ste naposledy uzavreli zmluvu s nami alebo naším klientom, ale nie menej než 5 rokov od okamihu poskytnutia súhlasu. Ak zhodnotíme, že vaše údaje už nie sú nutné na žiadny z účelov, na ktoré boli spracúvané, tieto údaje zmažeme.

Komu vaše osobné údaje prenášame?

Vzhľadom na skutočnosť, že spracúvame vaše osobné údaje výslovne na účel našich aktivít ako sprostredkovateľa zamestnania a aby sme poskytovali s tým súvisiace služby, prenášame vaše údaje zamestnávateľom zháňajúcim zamestnancov na inzerované pozície alebo na inzeráty vytvorené spoločnosťou RecruLab. V takom prípade sú spoločnosť RecruLab a potenciálny zamestnávateľ nezávislými prevádzkovateľmi vašich osobných údajov.

Osobné údaje spracúvané podľa tejto informačnej brožúry je možné ďalej poskytovať oprávneným štátnym úradom, inštitúciám či ďalším entitám za splnenia príslušných zákonných podmienok. Ak to bude nutné na splnenie účelu spracúvania osobných údajov nutných na plnenie našich zákonných povinností či zmluvných záväzkov, na ochranu našich legitímnych záujmov alebo ak to bude plynúť z vášho súhlasu, môžeme vaše osobné údaje previesť externým dodávateľom, ktorí nám poskytujú podporu počas náborového procesu. Títo externí dodávatelia môžu byť v pozícii poskytovateľov vašich osobných údajov – v takom prípade musia títo dodávatelia spracúvať a zabezpečiť osobné údaje v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov.

Aké sú vaše práva?

Máte právo požadovať informácie o svojich osobných údajoch a zároveň právo na prístup k nim. Ďalej máte právo po nás požadovať, aby sme vaše osobné údaje opravili alebo zmazali alebo obmedzili ich spracúvanie. Zároveň môžete vznášať námietky voči spracúvaniu svojich osobných údajov alebo požadovať prenositeľnosť týchto údajov. Majte však, prosím, na pamäti, že nie vždy sa musíme riadiť vašimi požiadavkami na zrušenie, obmedzenie a prenositeľnosť a takisto vašimi námietkami. Budeme prípad od prípadu preskúmavať naše právne záväzky a z týchto práv je možné robiť výnimky.

Zároveň máte právo adresovať svoj nárok, sťažnosť či iný dopyt priamo na zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov so sídlom na Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, telefón: + 421 2 32 31 32 14, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov

Ak budete mať akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov, kontaktujte, prosím, našu zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov, e-mail: mail@recrulab.sk

Marketingová komunikácia

Vaše osobné údaje zároveň môžeme, okrem iných účelov, využiť na to, aby sme vám zasielali komerčné oznámenia týkajúce sa našich služieb sprostredkovateľa zamestnania, a to tak elektronickou poštou, ako prostredníctvom SMS správ. Tieto údaje môžeme využívať na tento druh komunikácie, ledaže ste (ako príjemca) túto možnosť odmietli. Spracúvanie je v tomto prípade odôvodnené naším legitímnym záujmom.

Máte právo kedykoľvek si zvoliť, že nechcete dostávať komerčné oznámenia. Môžete tak urobiť prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu mail@recrulab.sk , prostredníctvom svojho profilu tým, že prejdete na odkaz uvedený v komerčnom oznámení alebo že zašlete správu na akýkoľvek z kontaktov uvedených v týchto zásadách spracúvania osobných údajov. Môžete tak urobiť aj tým, že vyplníte náš kontaktný dotazník na internetových stránkach RecruLab.

Nie všetky správy, ktoré vám zasielame, sú komerčnými správami. Vaše kontaktné údaje zároveň využívame na komunikáciu s vami, napr. na zasielanie informácií o zmenách Všeobecných podmienok alebo týchto zásad spracúvania osobných údajov.

Vaše osobné údaje môžeme použiť zároveň na účely remarketingu a cielenej reklamy na našich internetových stránkach a zároveň stránkach tretích strán a sociálnych sieťach (napr. Facebook či LinkedIn).

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať Vám kvalitnejšie služby. Používaním našich online služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookies. Viac informácií nájdete tu.